การรับประกันสินค้า

• การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า เริ่มนับจาก Void Warranty จากทางร้าน

• ถ้าสินค้ามีปัญหาหลังจากซื้อไปไม่เกิน 7 วัน และทางร้านมีสินค้าตัวใหม่อยู่ในสต็อก ทางร้านจะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ (โดยกล่องสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์) แต่ในกรณีที่ทางร้านไม่มีสินค้าตัวใหม่เปลี่ยนให้ ลูกค้าจะต้องรอประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อทางร้านดำเนินการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่กับทางผู้ผลิตอีกครั้งนึง

• ถ้าสินค้าอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าหรือ อะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆหากสินค้าหรือชิ้นส่วนนั้น

• ทางร้านยินดีรับประกันการชำรุด อันเกิดความผิดพลาดทางด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนนั้นๆ

• ทางร้านสงวนสิทธิ์ไม่รับซ่อมและเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ หากสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องมาจากการใช้งานผิดวิธี เช่น ช็อต, ไหม้, แตก, หัก หรือไม่อยู่ในสภาพปกติ

• ทางร้านไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน เช่น การต่ออุปกรณ์ผิด, การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานเครื่อง หรือการนำอุปกรณ์ที่ประเภทที่สำหรับใช้ในอาคาร นำไปใช้นอกอาคาร

• การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจาก

• มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ,บางชิ้นส่วนหายไปมีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมี การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอย, สนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ เป็นต้น

• สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า Void Warranty ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด,   หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติกเกอร์ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ