Meanwell Power Supply 12V 

หม้อแปลง meanwell  หม้อแปลงสวิชชิ่งคุณภาพสูง ยี่ห้อมมีนเวล อายุการใช้งานยาวนาน

มีระบบการป้องกันการช๊อตของวงจร / แรงดันไฟเกิน / กระแสไฟฟ้าโหลดเกิน

รองรับกระแสไฟโหลดได้สูงถึง 100%

แปลงไฟจาก 220V AC (Input) เป็น 12V DC (Output)

มีขนาดตั้งแต่ 3A (35W) ไปจนถึง 29A (350W)

ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!