Meanwell Power Supply

หม้อแปลง meanwell หม้อแปลงสวิชชิ่งคุณภาพสูง ยี่ห้อมมีนเวล อายุการใช้งานยาวนาน

มีระบบการป้องกันการช๊อตของวงจร / แรงดันไฟเกิน / กระแสไฟฟ้าโหลดเกิน

รองรับกระแสไฟโหลดได้สูงถึง 100%

แปลงไฟจาก 220V AC (Input) เป็น 12V DC (Output)

แปลงไฟจาก 220V AC (Input) เป็น 24V DC (Output)