หลอดไฟ LED T8 หลอดพร้อมราง T8
ทั้งหลอดสั้น (8w, 9w) และหลอดยาว (16W, 18W และ 22w) ใช้แทนหลอดฟลุออเรสเซนต์ ยี่ห้อฟิลิปส์ และ FSL