Meanwell Power Supply 24V

หม้อแปลง meanwell หม้อแปลงสวิชชิ่งคุณภาพสูง ยี่ห้อมมีนเวล อายุการใช้งานยาวนาน

มีระบบการป้องกันการช๊อตของวงจร / แรงดันไฟเกิน / กระแสไฟฟ้าโหลดเกิน

รองรับกระแสไฟโหลดได้สูงถึง 100%

แปลงไฟจาก 220V AC (Input) เป็น 24V DC (Output)

มีขนาดตั้งแต่ 3.2A (75W), 6.5A (150W) ไปจนถึง 14.6A (350W)

ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!